home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Bonifatius

Opdracht 1

De moord op Bonifatius


Bonifatius merkte dat een Germaanse stam een enorm grote eik vereerde. Hij vond dat het afgelopen moest zijn met dat heidense gebruik. Bonifatius pakte een bijl en hakte de boom om. De Germanen waren woedend en dachten dat Bonifatius door de bliksem gestraft zou worden. Maar dat gebeurde niet. Na een paar slagen van de bijl begon de boom te schudden en viel op de grond. Toen de Germanen dat zagen, bekeerden zij zich tot het christendom. Van het hout van de boom bouwde Bonifatius een kerkje. In 754 werd bisschop Bonifatius bij Dokkum vermoord.

a. Waarom bekeerden de Friezen zich volgens deze legende tot het Christendom.
b. waarom werd Bonifatius vermoord?

Gebruik voor je antwoord een of meer van onderstaande filmpjes.

Opdracht 2

Gebruik voor het maken van deze opdracht deze website

a. Wat is het ‘midwinterfeest’?
b. Leg uit welk verband er bestaat tussen ‘kerstmis’ en het ‘midwinterfeest’?

Een ander heidens gebruik vond in het voorjaar plaats: (gekleurde) eieren werden in de grond verstopt en daarna gegeten. (Gebruik voor de volgende antwoorden deze website)

c. Leg uit waarom de mensen dit deden.
d. Welk christelijk feest werd gekoppeld aan dit heidense gebruik?
e. Wat wordt er met dit christelijke feest gevierd.
 f.  Iedereen kent de dagen van de week. Welke drie dagen zijn vernoemd naar Germaanse goden?

Opdracht 3

Bron

Onderstaande tekst komt uit een boek dat speelt in de 7e eeuw in Ierland. De persoon die in de tekst wordt aangesproken is zuster Fidelma, de hoofdpersoon in het boek.

'In deze afgelegen streken, ver weg van de grote kathedralen en steden, leven de mensen nog dichtbij de natuur. Zoals u ook wel weet houden ze graag vast aan oude gewoontes en tradities. Als u hier aan een christen krabt, dan zult u merken dat er heidens bloed in zit.’

Bron: Tremayne, Peter, De listige slang, 139/140, Zelhem, 2006.

Wat betekent de zin: “Als u hier aan een christen krabt, dan zult u merken dat er heidens bloed in zit’ ? Gebruik voor je antwoord ook deze tekst.

Opdracht 4

Bron


Bonifatius (ca 675-754) aartsbisschop van Mainz, trekt in 754 naar Friesland om de Friezen te bekeren tot het christendom. Hij spreekt met een groep eerder bekeerde Friezen af aan de oever van het riviertje de Boorne in de buurt van Dokkum

Toen de vastgestelde dag echter aanbrak, kwamen er in plaats van vrienden vijanden terug en nieuwe beulsknechten in plaats van nieuwe gelovigen. Zodra hij het aanstormen van de tierende massa merkt, verzamelt de man Gods (Bonifatius) meteen zijn geestelijken om zich heen, neemt de relikwieën (overblijfselen) van de heiligen, stapt uit zijn tent en verbiedt de wapenknechten ogenblikkelijk verder te vechten, met de woorden: ”Hou op mannen, want de Heilige Schrift leert ons niet kwaad met kwaad te vergelden, maar kwaad met goed (…)”. Terwijl hij met dergelijke woorden zijn vrienden aanspoorde tot de martelaarskroon, stortte de hele woedende menigte heidenen zich met zwaarden en volle wapenrusting over hen heen en hakte hun lichamen neer in heilbrengende moord.

Gebruik de bron

Deze bron past bij een kenmerkend aspect van de vroege middeleeuwen.

2p Noem dit aspect en geef aan hoe dit uit de bron blijkt.

Opdracht 5

Gebruik de bron uit opdracht 4

Deze bron geeft een eenzijdige weergave van de gebeurtenissen in 754, omdat beide groepen in de bron partijdig worden beschreven.

4p Toon dit voor elk van beide groepen met een voorbeeld uit de bron aan en geef een verklaring voor de partijdigheid van de schrijver van de bron.

Opdracht 6

Bij zijn pogingen om de Friezen te bekeren tot het christendom liet Bonifatius heilige bomen omhakken. Daarop stond bij de Friezen de doodstraf.

2p Beredeneer met dit gegeven dat de gebeurtenis uit bron 7 anders geďnterpreteerd kan worden dan de schrijver doet.

Opdracht 7

Vanaf de negentiende eeuw werd Bonifatius niet alleen gezien als kerkelijke held, maar ook als nationale figuur.

2p Leg uit dat deze opvatting voortkomt uit de rol die aan Bonifatius werd toegeschreven bij het ontstaan van Nederland.

 

 

 

 

 

 

 Tijd- en plaatsgebonden


 Bonifatius

Volgens een anekdote maakte Bonifatius van een denneboom, die tussen de wortels van de omgehakte eik groeide, een nieuw symbool:

" Het hout van deze bescheiden boom dient tot het bouwen van uw huis; laat Christus het centrum van uw huis zijn. Zijn naalden blijven ook in de donkerste dagen groen; laat Christus uw eeuwige licht zijn. Zijn twijgen strekken zich uit om u te omarmen en zijn top wijst naar de hemel; laat Christus uw troost en gids zijn."
De boom werd voor de Duitse volken het teken van Christus en ook in onze dagen is de denneboom over de hele wereld het symbool van Kerstmis

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2011